این مدل النگو در پهنای ۱ و ۱/۵ و ۲/۵ و ۳/۵ سانتیمتر تولید می‌شود.
این مدل در دو رنگ سفید و طلایی ارائه می‌گردد.
برای تراش این النگو از ۴ ابزار مختلف استفاده شده است.

Tags: تکپوش / زمینه cnc / سبک