این مدل النگو در پهنای ۱ و ۱/۵ و ۲/۵ و ۳/۵ سانتیمتر تولید می‌شود.
برای تراش این النگو از ۳ ابزار مختلف استفاده شده است.

Tags: تکپوش / زمینه cnc / سبک