این مدل النگو در پهنای ۱ و ۱/۵ سانتیمتر تولید می‌شود.
مدل ۱۲۲ دارای لب لول است.
برای تراش این النگو از ۳ ابزار مختلف استفاده شده است.

Tags: باریک / سبک
النگو نیم پهن مدل ۱۲۲ زرگلد